En l'entrada anterior vam explicar que els quàsars són galàxies, tot i tindre una aparença estel·lar. Aquesta aparença es deu a un nucli tan brillant que enlluerna l'observador i impedeix que es puga apreciar la galàxia. Allà, al centre d'aquestes galàxies passen coses; coses que produeixen una emissió de radiació amb intensitat desenes de milers superior a la de tota la galàxia. Aquesta descoberta va suposar el primer pas cap a l'evidència de l'existència real dels forats negres en l'Univers. O, si més no, d'objectes foscos i massius que es comporten com ho faria un forat negre. En definitiva, com allò de l'animal que fa mec-mec, és palmípede, té plomes i bec pla...

Corriment al roig de les línies d'hidrogen detectades en el quàsar 3C273 i identificades per Maarten Schmidt. Veieu l'entrada anterior.

Però, per què un forat negre? Les línies d'emissió que Maarten Schmidt va interpretar com desplaçades al roig negaven l'opció d'un origen estel·lar de la radiació, atès que les estrelles no les produeixen. Calia una altra explicació. La idea és relativament senzilla i està basada en un concepte que tots coneixem, com és l'energia potencial.

Per a una partícula de massa m sotmesa a la gravetat d'un cos de massa M, tenim que aquesta energia és GMm/R, on R n'és la distància i G la constant de gravitació universal. Si la partícula està a l'infinit, aquesta energia és 0, però si cau sobre la superfície del cos, és GMm/Rs. L'energia total de la partícula en l'infinit és la que correspon a la seua massa en repòs, suposant que comença a caure amb una velocitat negligible E0 =mc2. En condicions normals, aquesta energia és molt més gran que la que puguen assolir les partícules per la seua velocitat com per la seua energia potencial. Per tant l'eficiència energètica de la caiguda d'una partícula o objecte sobre un cos celeste diguem-ne, normalet (planetes, estrelles), és molt baixa.  

Tanmateix, si ens fixem en l'expressió de l'energia potencial de la partícula sobre la superfície d'un objecte,  GMm/Rs, veurem que el quocient M/Rs pot assolir valors més grans si M és gran i Rs  és petit. En Astrofísica d'això se'n diu compacticitat. Un objecte compacte és un objecte amb una massa gran i un volum reduït. I en un objecte compacte com un forat negre, l'energia potencial pot assolir valors tan grans com una fracció de l'energia associada a la massa de la partícula.

Veiem el cas amb un exemple senzill. L'energia associada a la massa d'una partícula d'un gram és E0 = 9x1013 J. En la fusió nuclear de l'hidrogen, a l'interior de les estrelles, s'assoleix una eficiència d'un 0.7%. És a dir, per cada gram d'hidrogen que es fusiona n'obtenim una energia de 6x1011 J.

Si agafem un objecte amb la massa del Sol encabida en una esfera amb un radi d'un quilòmetre, l'expressió de l'energia potencial d'una partícula ens dona entorn de 1013 J per cada gram de matèria. Açò representa més d'un 10% de l'energia equivalent de la massa, i unes 30 vegades més que la produïda per la fusió nuclear.

El telescopi espacial Hubble va permetre associar el fenomen dels quàsars amb galàxies amb morfologies distorsionades causades per processos de col·lisió. Aquesta és una de les maneres en què la matèria pot ser aportada al forat negre súper-massiu del seu nucli.

Aquest càlcul tan senzill va fer que es proposara la caiguda de matèria sobre un objecte compacte (que fa mec-mec, és palmípede, té plomes i bec pla) com la responsable de la producció ingent de radiació electromagnètica al nucli dels quàsars. El temps ho va confirmar, tal i com anirem veient, i, pel que sabem, aquest procés és el més eficient en termes de producció energètica conegut a l'Univers.

La cosa, òbviament, no és tan directa, i el mecanisme resulta ser complex i farcit de processos que ocorren entre el moment en què les partícules estan lluny de l'objecte compacte i l'instant en què hi arriben. De fet, si afegim correccions de relativitat general per a objectes compactes en rotació (forats negres de Kerr), el mecanisme pot ser més eficient encara, assolint una producció de fins un 40% de l'energia associada a la massa de les partícules. I encara ens restaria explicar, per exemple, com es converteix en radiació aquesta energia, o d'on ve el gas que cau a l'objecte!

Tanmateix, aquesta idea que requeria molt i molt de desenvolupament, amagava una veritat fonamental, i va ser una d'aquelles llavors que ens ha ajudat a entendre l'Univers. En particular, el més violent, que és el que ens interessa. Això és un aspecte fascinant de l'Astrofísica en particular i de la ciència en general: una idea senzilla pot obrir les portes a la comprensió general de fenòmens naturals i, al mateix temps, a camps immensos de coneixement que hi comencen.

En la primera entrada del blog vam explicar que l'Astrofísica va nàixer quan es va descobrir la relació entre la llum emesa amb certs colors (longituds d'ona) i els àtoms que l'emetien. El que també s'anomena espectre d'un element. La paraula espectre, que podem associar a aparicions fantasmagòriques, fa referència precisament al rastre que deixa l'element en qüestió, a la seua aparició en les nostres deteccions de la llum emesa per un cos qualsevol, d'ací, o d'allà lluny.

A banda de la presència dels elements, les línies que observem ens donen informació ben valuosa, com la velocitat relativa a nosaltres de les regions emissores, o la seua distància, si parlem de fonts extragalàctiques.

De la mateixa manera que es produeix l'efecte Doppler en les ones de so, també ocorre amb els emissors de llum. Les ones electromagnètiques provinents d'un emissor que s'allunya s'estiren, 'enrogint-se'. En canvi, les d'un emissor que s'apropa s'acurten, fent-se més 'blaves'. L'origen d'aquesta nomenclatura es troba en el fet que la llum blava té una longitud d'ona menor –i major energia, que la roja en la banda visible. El concepte s'estén amb les mateixes paraules a tot l'espectre electromagnètic, encara que la radiació ja no siga blava, de l'ultraviolat enllà, ni roja, de l'infraroig enllà.

Maarten Schmidt i la seua interpretació sobre les línies espectrals dels quàsars, a la portada de la revista Time, en un número de l'any 1966.

Hi ha dos aspectes fonamentals en què aquesta realitat ens pot ajudar. Pel que fa al primer, si en un cos celeste hi ha un element químic que és excitat per la radiació d'una font local, emet radiació a la longitud d'ona de la línia d'emissió corresponent. Tanmateix, si el cos s'allunya de nosaltres, aquesta radiació serà rebuda pels nostres detectors a longituds d'ona més llargues, enrogida. Així és com Edwin Hubble, per una banda, i Georges Lemaître, per l'altra, van descobrir que les emissions de les galàxies del nostre entorn s'allunyen de nosaltres, i que la seua velocitat és major com més lluny es troben. Aquests treballs es van realitzar dintre de la banda òptica de l'espectre electromagnètic.

Tres dècades després, hi havia un debat sobre la naturalesa d'uns certs objectes amb aparença estel·lar, però amb propietats espectrals –de distribució energètica de la seua emissió– impròpies de les estrelles, els quàsars. Les línies d'emissió observades en objectes com 3C 273 no corresponien a cap element conegut, ni tan sols amb un enrogiment extrem... dins de la banda visible. Va ser Maarten Schmidt qui es va adonar que les línies d'emissió detectades en aquest quàsar simplement estaven tan enrogides que realment corresponien a emissions en l'ultraviolat. La conseqüència directa és que l'emissió provenia d'una galàxia molt i molt llunyana, com en Star Wars. Ja en parlarem de l'origen i naturalesa d'aquesta radiació. Ara, però, no toca.

El quàsar 3C 273 vist pel telescopi espacial Hubble mostra l'aspecte de galàxia el·líptica en enfosquir la seua part central, terriblement brillant.

El segon aspecte amb què l'efecte Doppler ens ajuda és en el cas d'emissors que presenten línies deformades. Per exemple, els emissors en rotació, en què una part del gas es mou allunyant-se de l'observador, mentre que una altra s'hi apropa. En aquest cas, les línies s'eixamplen: la radiació emesa per la regió que s'apropa es desplaça cap a longituds d'ona més curtes, mentre la de la regió que s'allunya s'enrogeix. Així, la línia espectral, que hauria de ser emesa a la longitud d'ona determinada per la transició dels electrons entre nivells energètics d'àtoms o molècules, engreixa i s'estén a longituds d'ona majors i menors que la pròpia.

L'amable lector/a –amable per haver llegit fins ací i suportar aquests textos– entendrà la potencialitat que aquesta informació té pel que fa a la deducció d'allò que passa a distàncies astronòmiques de nosaltres. La llum, novament, eixa gran missatgera, transporta la informació que només cal saber llegir per revelar la realitat física darrere els espectres dels astres.